KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KORUNMASI VE İMHA POLİTİKASI

Yeşil Işık Eğitim ve Danışmanlık Merkezi (Yeşil Işık Psikoloji), siz değerli danışanlarımıza daha iyi hizmet sunmak için paylaştığınız tüm kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin gizliliği ile başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yasal yükümlülüklerini azami özen ve hassasiyet ile yerine getirmek üzere bir takım temel kurallar benimsemiştir. Yeşil Işık Psikoloji bu temel kurallara uygun davranarak danışanlarının Yeşil Işık Psikoloji’ye duyduğu haklı güveni korumayı amaçlamaktadır. 

Yeşil Işık Psikoloji kişisel verilerinizi mevzuatta yer alan; Kişisel Verileri Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme, Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama, Kişisel Verileri Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme, Kişisel Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma, Kişisel Verileri İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme ilkelerine uygun olarak işlemektedir.

Yeşil Işık Psikoloji olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu “Politika ve Aydınlatma Metninde” KVKK’nda yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, ne şekilde korunacağı, kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nun 11. maddesinde sayılan kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme, düzeltme isteme ve diğer haklarınız hakkında bilgiler yer almaktadır. 
KVKK kapsamında Yeşil Işık Psikoloji ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecek olup, bu veriler mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle, mevzuata, aşağıda belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde saklanacaktır. 

TANIMLAR

Açık RızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme:Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir.
Başvuru Formu:Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Başvuru Formu”.
Danışan/Katılımcı:Yeşil Işık Psikoloji’ye herhangi bir yolla danışma/eğitim alma talebinde bulunmuş ve/veya şirketimizden eğitim ve danışmanlık alan gerçek kişiler.
İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri:Yeşil Işık Psikoloji’nin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler.
İş Ortağı:Yeşil Işık Psikoloji’nin faaliyetlerini yürütürken bizzat veya Grup Şirketleri ile birlikte muhtelif projeler yürütmek gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar.
Kişisel Veri:Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Sağlık Verisi:Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi.
Özel Nitelikli Kişisel Veri:Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
Kişisel Veri Sahibi:Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi:Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Üçüncü Kişi:Politika kapsamında farklı bir şekilde tanımlanmamış olan, kişisel verileri Politika kapsamında işlenen gerçek kişiler
Veri işleyen:Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.
Veri Sorumlusu:Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

a) Veri Sorumlusu 

KVKK uyarınca, Yeşil Işık Psikoloji’ye iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz “Veri Sorumlusu” olarak Yeşil Işık Psikoloji tarafından, aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında ve KVKK’nun öngördüğü çerçevede kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, hizmetlerin devamı amacıyla güncellenebilecek, değiştirilebilecek, düzenlenebilecek, üçüncü kişilerle paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek ve işlenebilecektir. 

b) Hangi Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin, Hangi Yollarla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

Yeşil Işık Psikoloji, vermiş olduğu eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanmanız çerçevesinde; fiziki ofis, online görüşme, sosyal medya platformumuz, internet sayfamız ve sair kanallar ile aşağıda belirtilen kişisel ve özel kişisel verileriniz işlenmektedir: 

 • İsim, soy isim, TC Kimlik Numarası, doğum tarihi, doğum yeri gibi açık kimlik verileriniz, 
 • Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, 
 • Yararlandığınız eğitim ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin bilgiler dâhil olmak üzere her türlü bilgi ile bunlara ilişkin ödeme/fatura bilgileriniz, 
 • Talep, öneri ve şikâyetleriniz çerçevesinde bizzat ilettiğiniz diğer kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, 
 • İnternet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerezler vasıtasıyla edindiğimiz davranış ve dijital iz bilgileriniz, 
 • Yeşil Işık Psikoloji standartları gereği tutulan sesli ve/veya yazılı görüşme kayıtlarınız, 
 • Ofisimizi ziyaret etmeniz halinde oluşan kamera kayıt görüntüleriniz, 
 • Sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda gönderilen mailler (e-postalar), çağrı merkezi arama kayıtları, whatsapp görüşmeleri,
 • Yeşil Işık Psikoloji tarafından yapılan testler ve değerlendirmelere ait kayıtlar,
 • Yeşil Işık Psikoloji tarafından düzenlenen fiziki ve/veya online eğitimlerde beyan etmiş olduğunuz ad soyad, telefon e-mail adresiniz ile görsel ve işitsel kayıtlarınız,
 • Eğitim için kurulan çeşitli sosyal medya ve/veya whatsapp gruplarındaki görüşmeler,

Yeşil Işık Psikoloji sunduğu hizmetler kapsamında danışanlarına, verilen eğitim ve danışmanlık hizmetinden en yüksek düzeyde verim almak amacıyla, kullanıcıya doğru danışmanlık yaklaşımı sergileyebilmek için danışanlarından, gerekli gördüğü durumlarda, sağlık verisi isteyebilmektedir. Yeşil Işık Psikoloji yalnızca hizmetlerinin gerektirdiği takdirde özel nitelikli kişisel veri işlemekte olup, sağlık verileri haricinde; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri gibi özel nitelikli kişisel verilerini işlememektedir. Yeşil Işık Psikoloji danışanlarının özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi bakımından yüksek önem ve özen göstermektedir.

Kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz Yeşil Işık Psikoloji tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. Yeşil Işık Psikoloji olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; hizmetlerimizden faydalanabilmeniz, onayınız halinde eğitimlerimiz ve danışmanlıklarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, randevularınız hakkında önceden bilgilendirme yapabilmek, öneri ve şikâyetlerinizi kayıt altına alabilmek, eğitim ve danışmanlık sürecini en iyi şekilde gerçekleştirmek ve sürdürülebilir hale getirmek, sizlere daha güvenlikli ve iyi hizmet standartları oluşturabilmek, gibi amaçlarla kişisel ve özel kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, danışan formu, whatsapp, e-mail ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

c) Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşleneceği 

Kişisel verileriniz Yeşil Işık Psikoloji tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, genel olarak;

-Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

-Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

-Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

-Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

-Yeşil Işık Psikoloji’nin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

-Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

-Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

-Yeşil Işık Psikoloji’nin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

-Sözleşmenin Taraflarına ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması

hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir. Yukarıda sayılan kişisel verilerinizin rızanıza istinaden işleme sebeplerini özel olarak şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Sunulan hizmetler ile imzalanan sözleşmelerin ifası, 
 • Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama,
 • Randevularınızın planlanması ve yönetilmesi,
 • Size özel kişiselleştirilmiş eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin hazırlanması, online eğitim de dahil olmak üzere Yeşil Işık Psikoloji tarafından verilecek eğitimlerin ve hizmetlerin devamlılığının sağlanması ve süreçteki gelişiminizin tespit edilmesi,
 • Sizlerle iletişim kurma, sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme,
 • Eğitimlerimiz ve danışmanlıklarımız hakkında sizleri bilgilendirmek bilgi sağlama ve/veya hatırlatma,
 • Katılımın ispatı, sertifikasyon/belgelendirme süreçlerinin yürütülmesi, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Mevzuat uyarınca ilgili Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • Size sunduğumuz hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikâyetlerinize yanıt verme, hizmetlere dair yaşanan sorunların giderilmesi, sebepleri ile Yeşil Işık Psikoloji’ye ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Yeşil Işık Psikoloji tarafından; özel nitelikli kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise ancak, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, Kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

d) Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılabileceği 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla; 

 • Hizmetinden faydalandığımız (Örn:Zoom/MS Teams/Google Meet/Adobe Connect vb. uygulamalar) ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz hizmet sağlayıcılar ile iş ortaklarımız, 
 • İlgili bakanlıklara bağlı alt birimler ve merkezler,
 • Bankalar ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi resmi kurum ve kuruluşlar, 
 • Mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve her türlü adli makamlara,
 • Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler başta olmak üzere, iş ortaklarımız ile hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ve ölçülülük ilkesi de gözetilerek veri aktarımına ilişkin hükümler de barındıran gizlilik sözleşmeleri ile veri güvenliği temin edilmek suretiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında paylaşılabilecektir. 

Yukarıda belirtilen özel kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla; 

 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar,kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından paylaşılabilecektir. 

e) Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Yeşil Işık Psikoloji meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise aşağıdaki hallerden birinin varlığı durumunda kişisel verileri Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir:

 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • Yeşil Işık Psikoloji’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Yeşil Işık Psikoloji’nin  meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

Yeşil Işık Psikoloji ÖZEL KİŞİSEL VERİLERİ YURTDIŞINA AKTARMAMAKTADIR.

f) Veri Güvenliğinin Nasıl Sağlanacağı, İdari ve Teknik Önlemler

Yeşil Işık Psikoloji elde ettiği kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesine ilişkin gerekli sistemleri ve denetim mekanizmaları oluşturacağını, verilerin hukuka aykırı işlenmesini önleyeceğini, verilere hukuka aykırı erişimi önleyeceğini, verilerin muhafazasını sağlayacağını ve bu doğrultuda her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını,  kendi bünyesi içerisinde ve verilerin başka bir gerçek kişi veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde gerekli denetimleri yapacağını ve yaptıracağını ayrıca her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını; işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından ele geçirilmesi ve/veya elde edilmesi halinde ilgilisine ve Kurula bildireceğini şimdiden kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

Yeşil Işık Psikoloji işbu taahhüdü kapsamında;

 • Kişisel veri envanteri hazırlar ve işbu envanter ile VERBİS kaydını güncel tutar.
 • Saklanan kişisel verilere ilgili personel dışındaki personelin erişimini engeller.
 • Danışan dosyalarını güvenli bir yerde ve kilit altında saklar.
 • Kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortamı şifreli yöntemler ile korur.
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanır.
 • Kişisel verilerin taşınabilir bellek aracılığıyla herhangi bir şekilde aktarılmaması konusunda gerekli önlemleri alır.

g) Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Yeşil Işık Psikoloji, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler Yeşil Işık Psikoloji’nin o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Yeşil Işık Psikoloji’nin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

ğ) Yeşil Işık Psikoloji’nin Kişisel Verileri Silme, Yok Etme ve Anonimleştirme Yükümlülüğü

Yeşil Işık Psikoloji, Türk Ceza Kanununun 138. maddesinde ve KVK Kanununun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Yeşil Işık Psikoloji’nin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Teknikleri Şu Şekildedir.

1.Fiziksel Olarak Yok Etme

(a) Yazılımdan Güvenli Olarak Silme

(b) Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme

2. Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri

(a) Maskeleme

(b) Toplulaştırma

(c) Veri Karma

h) Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

Kanun kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, hangi kişisel bilgilerinizin işlendiğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda yapacağınız başvurularda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde olmak üzere en kısa sürede ve ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Başvurunun Yeşil Işık Psikoloji’den kaynaklanan bir hata nedeniyle yapılması halinde alınan ücret iade edilir. 

Yeşil Işık Psikoloji, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Yeşil Işık Psikoloji, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınız kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Yeşil Işık Psikoloji’ye telefon ya da e-posta aracılığıyla iletebilirsiniz. Kişisel veri sahibi tarafından usulüne uygun olarak yapılacak başvuruya Yeşil Işık Psikoloji tarafından talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde cevap verilecektir.  
Yeşil Işık Psikoloji KVKK ve diğer ilgili mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek esaslar nedeni ile uygulama esasları ile bu bilgilendirme ve muvafakatname metninde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

ı) Rıza Gerektirmeyen Haller 

KVKK’nun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Yeşil Işık Psikoloji’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Yeşil Işık Psikoloji’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

i) Açık Rıza Metni

Kişisel Verilerin Korunması Konunu kapsamında alınan kişisel veriler ile ilgili veri sahibi tarafından verilecek Açık Rıza Metni işbu Bilgilendirme Metninin eki ve ayrılmaz parçasıdır.

Yeşil Işık Psikoloji KVKK ve yürürlükteki yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda işbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metninde güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.